připravovaný prodej: dům Přibylově (u Skutče)

Mgr. Milan Kučera, notář v Chrudimi, pověřený Okresním soudem v Chrudimi jako soudní komisař v řízení o pozůstalosti po Liboru Uličném, řízení sp. zn. 4 D 173/2020, v němž byla nařízena likvidace pozůstalosti,

avizuje budoucí prodej

Nemovité věci v katastrálním území Skuteč: pozemek parc. č. St. 752, jehož součástí je stavba Skuteč, č.p. 558, rodinný dům, a pozemky parc. č. 870, 875, 876, 877/1 a 877/2, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 2994

PRODEJ (VČETNĚ ZPŮSOBU PRODEJE) JE V TUTO CHVÍLI PŘIPRAVOVÁN, BLIŽŠÍ INFORMACE BUDOU ZVEŘEJNĚNY

Podklady: